Προκήρυξη Αγώνα Mάκης Βάρθης 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΓΩΝΑΣ
ΜΑΚΗΣ ΒΑΡΘΗΣ 2014
24η ΜΑΙΟΥ 2014

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ο Ναυτικός Όμιλος <<ΑΛΚΥΩΝ>>Ραφήνας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης «ΜΑΚΗΣ ΒΑΡΘΗΣ 2014».
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 24η Μαίου 2014.

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του Νοτίου Ευβοικού

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
3.1.1 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνος είναι η ακόλουθη: Ναυτικός Όμιλος Ραφήνας <<ΑΛΚΥΩΝ>>
Τηλ : 2294025535 Κιν.6977407392  Fax : 2294025535
Email : norafinasalkyon@yahoo.gr  alkyon@norafinas.gr
Web site:http://norafinas.gr
3.2 Η Γραμματεία λειτουργεί από 19. 00- 22.00

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η ιστιοδρομία του αγώνα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνίαδιεξαγωγής του αγώνα :
* Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016 (RRS).
* Ο ισχύον Αθλητικός Νόμος.
* Ο Διεθνής Κανόνας ORC Rating Systems 2014 – ORC International & ORC Club.
* Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2014.
* Ο Διεθνής Κανονισμός IRC 2014
* Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2013-2014.
* Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.
* Οι Προσθήκες της EIO/EAΘ στους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών για το 2014.
* Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σε περίπτωση χορηγού, ο διοργανωτής Όμιλος δύναται να απαιτήσει από τα
συμμετέχοντα σκάφη να επιδείξουν λογότυπο του χορηγού, σύμφωνα με τον
κανόνα 20.4.1. του Κανονισμού 2014 της ISAF (ISAF Advertising Code).

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
6.1 Ισχύει ο Κανονισμός 2014 της ISAF (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.
6.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 2014 της ISAF (ISAF Advertising Code), θα ισχύει από την 08:00 του Σαββάτου 24 Μαίου μέχρι της 22.00
6.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική έγκριση από την Εθνική τους αρχή και να το δηλώσουν στην δήλωση συμμετοχής.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC international, ORC Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 6.5 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2014.
7.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 10 €.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του ΑΛΚΥΩΝ Ραφήνας. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη
22 Μαίου 2014 και ώρα 22:00.
8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής.
8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από:
* Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2014, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.
* Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.
* Κατάσταση πληρώματος.
* Το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής
* Έγκριση της χορηγίας, εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.
8.4 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων.
8.5 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πέμπτη 22.05.14 22:00 Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Πέμπτη 22.05.14 20:30 Συγκέντρωση Κυβερνητών

Σάββατο 24.05.14 11:00
Ιστιοδρομία : Ραφήνα-Φούντι –Ακιό-Ραφήνα
Εκκίνηση : Από τον Λιμάνι Ραφήνας
Διαδρομή : : Ραφήνα-Φούντι –Ακιό-Ραφήνα
Απόσταση : 25 ν.μ.10. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

10.1 Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη Συγκέντρωση Κυβερνητών.

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

11.1 Για τα καταμετρημένα κατά ORCi σκάφη θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring – Constructed course. Τα δεδομένα της Επιτροπής Αγώνων σχετικά με τον προσδιορισμό των πλεύσεων, δεν αποτελούν λόγο αίτησης για επανόρθωση.
Σε περίπτωση μη ασφαλών στοιχείων για τη χρήση του συστήματος «Επιλογή Πλεύσεων Διαδρομής – Constructed Course»., θα οριστεί στις Οδηγίες Πλου εναλλακτικό σύστημα διόρθωσης χρόνου.

11.2 Για τα καταμετρημένα κατά ORC Club σκάφη θα εφαρμοσθεί το Performance Line Scoring.

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
12.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016.
12.2 Η Βαθμολογία των κλάσεων θα υπολογίζεται από τη Γενική κατάταξη.

13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.

14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
14.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.
14.2 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης μαζί με το Measurement Inventory (όπου απαιτείται).
14.3 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει? στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.
14.4 Τα σκάφη ORCi & ORC Club οφείλουν να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.
14.5 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.

15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
15.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως την Πέμπτη 22/5/14 και ώρα 22:00.
15.2 Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την Πέμτη 22/5/14 Ωρα 22.00 Μετά από αυτή την ημερομηνία αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που υπάρχει μέσα στις Οδηγίες Πλου, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση της ιστιοδρομίας.
15.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.
15.4 Το συνολικό βάρος των μελών του πληρώματος κάθε σκάφους ORCi & ORC Club δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα «ΜΑΚΗΣ ΒΑΡΘΗΣ 2014» αποδέχονται αυτόματα ότι ο Ν.Ο ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ και ο χορηγός της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωμα επ’ αόριστον, να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.

17. ΕΥΘΥΝΗ
17.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα ΜΑΚΗΣ ΒΑΡΘΗΣ 2014 της 24/5/2014, αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2013 – 2016), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα. Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας. Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Ν.Ο ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ., την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την συμπεριφορά και την ενδυμασία των πληρωμάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουμένων τους.
17.2 Ο Ν.Ο ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ . η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, ο χορηγός του αγώνα, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση του αγώνα, δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα.Στην δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.
17.3 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε αριθμό και εμπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.
17.4 Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».

18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα «ΜΑΚΗΣ ΒΑΡΘΗΣ 2014» οφείλουν να διαθέτουν την από το νόμο Ν 2743/99 απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

19. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Πέμτη 22/5/2014 Ωρα 20.30 στα γραφεια του ομιλου Λιμανι ραφηνας

20. ΕΠΑΘΛΑ
20.1 Έπαθλα του αγώνα ΜΑΚΗΣ ΒΑΡΘΗΣ 2014
Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή της γενικής βαθμολογίας σκαφών ORCi, ORC Club.

21. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από τον ΝΟ ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ.

Μαίος 2014
Η Οργανωτική Επιτροπή