Προκήρυξη Αγώνων Μαρμάρι Και Αλκυώνη 2013

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ραφήνας <<ΑΛΚΥΩΝ >> προκηρύσσει τους αγώνες

ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΚΥΩΝΗ 2013 που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ν Ν.Ευβοϊκού της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας το Σάββατο και την Κυριακή 8-9-6 /2013 ώρα 10πμ

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι ιστιοδρομίες των αγώνων θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς,

2.1.1 Οι διεθνείς κανονισμοί ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2012 -2016 (R.R.S.)

2.1.2 Ο ειδικός κανονισμός ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας ISAF Offshore Special Regulation  2012-2013

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

2.1.3 Ο διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα με της τροποποιήσεις του. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τους κανόνες του μέρους 2 των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF από την δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου

2.1.4 Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων.

2.1.5 Οι Οδηγίες Πλου.

2.2.1 Ο διεθνής κανόνας ORC Rating Systems 2013- ORCi & ORC Club

2.2.2 Ο Κανονισμός αγώνων της Ε.Ι.Ο για το 2013

3.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

3.1 Ο Αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C του παραρτήματος 1του μέρους ΙΙ   καν.20.3.1 (b) των Διεθνών Κανονισμών ιστιοδρομιών της I.S.A.F. και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.

3.2 Εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος 1 των διεθνών κανονισμών της ISAF θα ισχύει από ώρα 07.00 του Σαββάτου 8/6 έως 24.00 της Κυριακής 9/6/2013

3.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

4.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC i ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων, σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Club και no spinnaker ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων

4.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 10Ε.

4.3 Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης η ο εντεταλμένος εκπρόσωπος του

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του Αλκυών Ραφήνας το αργότερο  μέχρι την Πέμπτη 6/6/2013 και ώρα 21:00

Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνων μέχρι την έναρξη των αγώνων είναι η ακόλουθη

Γραφεία Ομίλου Αλκυών Λιμάνι Ραφήνας (αλιευτικό καταφύγιο).

Τηλ και Φαξ 2294-025535 κινητό 6977407392

Η Γραμματεία λειτουργεί  από 18:00 έως 21:00

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει  να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του ομίλου

Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης και από το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής ,καθώς και αντίγραφο του ασφαλιστηρίου με κάλυψη του σκάφους κατά την συμμετοχή του στον αγώνα

5.2 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων άρθρων.

6. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με τη συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη συνάντηση κυβερνητών.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

Για τα καταμετρημένα κατά ORCi.θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring –Constructed curse η Ocean curse και για τα ORC Club σκάφη και no spinnaker θα εφαρμοσθεί το Performance Line Scoring

8.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους  εκπρόσωπους των συμμετεχόντων σκαφών στη συνάντηση κυβερνητών.

9.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ

9.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμού αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο

Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής ελέγχου καταμετρήσεων  και επιθεωρήσεως σκαφών για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, από ώρα   08:00 του Σαββάτου 8/6/2013 έως μετά την λήξη του αγώνα και τον τερματισμό του ελεγχόμενου σκάφους την Κυριακή 9/6/2013

9.2 Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν στα λιμάνια της Ραφήνας και του Μαρμαριου

9.3 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε σκάφους απροειδοποίητα.

9.4 Στη διάθεση της Επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης.

9.5 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.

9.6 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.

9.7 Ο υπεύθυνος κάθε σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.

10.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

10.1 Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραμματεία μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, το αργότερο πριν από την έναρξη της συνάντησης κυβερνητών.

10.2 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα

Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

Το σύνολο του βάρους του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος ORCi-ORC Club κατά τη διάρκεια των ιστιοδρομιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης μέγιστο βάρος πληρώματος.

11.ΕΥΘΥΝΗ

11.1 Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 των R.R.S. “Απόφαση για την εκκίνηση ιστιοδρομίας”. Ανήκει στη δικαιοδοσία του κυβερνήτη κάθε σκάφους και με τη δική του απόλυτα ευθύνη η απόφαση για να εκκινήσει μία ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα.

11.2 Τόσο η Οργανωτική Αρχή όσο και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημιά στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

12.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει στις 6/6/2013 και ώρα 20:30 στα γραφεία του Ομίλου.

13.ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα  ανάλογα με τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων σκαφών κατά κατηγόρια όπως προβλέπονται  στις οδηγίες πλου.

14.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από τον Όμιλο Αλκυών Ραφήνας στους συμμετέχοντες.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

15.1 Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής :6/6/2013 ώρα 21.00

15.2Συγκέντρωση Κυβερνητών.6/6/2013  ΩΡΑ  20.30

15.3 Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών :  Από Σάββατο 8/6/2013 ώρα 08.00 έως και μετά τον τερματισμό των σκαφών την  Κυριακή 9/6/2013

15.4   Εκκίνηση Αγώνα ΜΑΡΜΑΡΙ 2013. Λιμάνι Ραφήνας Σάββατο 8/6/2013 ώρα 10.00

Εκκίνηση Αγώνα ΑΛΚΥΩΝΗ 2013.  Λιμάνι Μαρμαρίου Κυριακή 9/6/2013 ώρα 10.00

Διαδρομή αγώνα <<ΜΑΡΜΑΡΙ 2013>>Ραφήνα- Διψά-Μαρμάρι   Απόσταση  18 νμ

Διαδρομή αγώνα <<ΑΛΚΥΩΝΗ 2013>> Μαρμάρι-Πλατουράδα-Ραφήνα Απόσταση 16νμ

ΝΑΥΤ.  ΟΜΙΛΟΣ

ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ                               Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.1 Οι αγώνες ¨ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΚΥΩΝΗ 2013¨ θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο  2 της προκήρυξης του αγώνα.

2.  ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Πρόγνωση καιρού δεν θα δοθεί στους αγωνιζόμενους

3.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

3.1 ΑΓΩΝΑΣ     ΜΑΡΜΑΡΙ  2013

ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΡΑΦΗΝΑ- ΔΙΨΑ-ΜΑΡΜΑΡΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/6/2013

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΑΝΙ  ΡΑΦΗΝΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΡΑΦΗΝΑ- ΔΙΨΑ- ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 18 ν.μ

3.2 ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΚΥΩΝΗ 2012

ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ-ΠΛΑΤΟΥΡΑΔΑ-ΡΑΦΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/6/2013

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΡΜΑΡΙ-ΠΛΑΤΟΥΡΑΔΑ-ΡΑΦΗΝΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  16 νμ

4.  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

4.1 Η επιτροπή αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή

4.2Οι ομάδες των καταμετρημένων σκαφών κατά ORCi – ORCClub και no spinnaker συγχωνεύονται όπως φαίνεται στον πίνακα συμμετεχόντων σκαφών

4.3Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σκαφών για να υπάρξει αντίστοιχη κατηγορία είναι  5  σκάφη.

5.  ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

5.1 ΓΡΑΜΜΕΣ  ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

Η γραμμή εκκίνησης του αγώνα ΜΑΡΜΑΡΙ 2013 ορίζεται μεταξύ του βράχου με σήμανση (φάρο) στην είσοδο του βορίου λιμένα Ραφήνας και του σκάφους επιτροπής η εναλλακτικά σημαδούρας ποντισμένης βόρια αυτού. Έχει δε κατεύθυνση από  δυσμάς προς ανατολάς

Η γραμμή εκκίνησης του αγώνα ΑΛΚΥΩΝΗ 2013 ορίζεται μεταξύ του μόλου του λιμένα Μαρμαρίου ( με το φάρο) και του σκάφους επιτροπής νοτιος αυτού και έχει κατεύθυνση από ανατολάς προς δυσμάς

5.1.1 Η γραμμές εκκινήσεως φαίνονται ενδεικτικά στο σχεδιάγραμμα Νο1 και Νο2 που επισυνάπτεται στο τέλος αυτών των οδηγιών πλου

5.1.2 Η γραμμή εκκίνησης θα παραμείνει (εφόσον δεν εκκίνησαν όλα τα δηλώσαντα συμμετοχή και απογραφέντα πριν από την εκκίνηση σκάφη) επί  .10.λεπτά. Μέσα στο χρονικό διάστημα των  10 λεπτών. μπορούν να εκκινήσουν σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να εκκινήσουν.

Μετά  το χρονικό όριο των  10 λεπτών από την εκκίνηση, τα σκάφη,  που για όποιο λόγο δεν πέρασαν από τη γραμμή εκκίνησης, θα θεωρούνται D.N.S. για τη διαδρομή που δεν εκκίνησαν.

5.1.3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Κάθε σκάφος που προτίθεται να πάρει εκκίνηση οφείλει μέχρι πέντε λεπτά πριν από το πεντάλεπτο της  εκκίνησης  να αναφέρει τον αριθμό ιστίου του ώστε να απογραφεί από τη γραμματεία της Επιτροπής Αγώνων.

5.1.4 Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να χαρακτηρίσει D.N.C. όλα τα σκάφη που δεν ανέφεραν τον αριθμό ιστίου τους στη γραμμή εκκίνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.1.4

5.1.5 ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ

1) Ραφήνα – Διψά – Μαρμαρι αφήνουμε τη Δίψα δεξιά και στην συνεχεία η διαδρομή είναι ελεύθερη

2) Μαρμαρι – Πλατουραδα – Ραφήνα αφήνουμε την πλατουραδα αριστερά

5.2 ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

5.2.1 Η Γραμμές τερματισμού είναι ταυτόσημες με αυτές των εκκινήσεων  με αντίθετη  κατεύθυνση από δυσμάς προς ανατολάς στο Μαρμαρι και από δυσμάς προς ανατολάς στην Ραφήνα

5.2.2 Τα σκάφη που τερματίζουν οφείλουν μετά τον τερματισμό τους να αναφέρουν στο VHF στο κανάλι 68 τον αριθμό ιστίου και το όνομα του σκάφους στην Επιτροπή Αγώνων.

6. ΣΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

6.1Προειδοποιητικο σήμα

Πέντε λεπτά πριν την εκκίνηση θα ακουσθεί ηχητικό σήμα και θα επαρθεί το αριθμητικό σήμα  2 του διεθνούς κώδικα σημάτων για τα καταμετρημένα κατά ORCi και ORC Club σκάφη

6.2 Προπαρασκευαστικό σήμα

Τέσσερα λεπτά πριν την εκκίνηση θα ηχήσει συριγμός και θα επαρθεί το γράμμα Ρ του διεθνούς κώδικα σημάτων.

6.3 Ένα λεπτό υποστέλλετε το προπαρασκευαστικό και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα

6.4 Σήμα εκκίνησης

Θα ηχήσει συριγμός και θα γίνει  υποστολή της σημαίας κλάσεως αριθμητικού σήματος 2  του διεθνούς κώδικα σημάτων

6.5 Ένα σκάφος δεν πρέπει να εκκινήσει αργότερα από δέκα λεπτά μετά το σήμα εκκίνησης του

6.6 Τα οπτικά σήματα υπερισχύουν των ηχητικών

6.7 Για κάθε ενδεχόμενο τα σκάφη οφείλουν κατά την διάρκεια της εκκίνησης να έχουν ανοιχτό το VHF στο κανάλι 68

7.  ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

7.1 Όταν ένα ή περισσότερα σκάφη εκκινήσουν πρόωρα, αμέσως μετά το σήμα της εκκίνησης  ακούγεται συριγμός και επαίρεται το γράμμα Χ του Δ.Κ.Σ.

7.2 Το σκάφος ή τα σκάφη που εκκίνησαν πρόωρα οφείλουν να επιστρέψουν και να εκκινήσουν εκ νέου, περνώντας τη γραμμή τερματισμού.

7.3 Το σήμα Χ παραμένει σηκωμένο στον ιστό μέχρι να επιστρέψουν τα σκάφη που εκκίνησαν πρόωρα και να εκκινήσουν κανονικά

7.4 Η Επιτροπή Αγώνων δεν υποχρεούνται να ανακαλέσει για νέα εκκίνηση τα σκάφη ονομαστικά.

8.  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

8.1 Δύο συριγμοί και έπαρση του πρώτου επαναληπτικού του Δ.Κ.Σ. σημαίνει Γενική Ανάκληση.

8.2 Ένα λεπτό μετά την υποστολή του πρώτου επαναληπτικού του Δ.Κ.Σ. που σημαίνεται με μακρύ συριγμό δίνεται νέο προπαρασκευαστικό σήμα.

8.3 Μετά από κάθε Γενική Ανάκληση ισχύει το άρθρο 6.1.5. αυτών των οδηγιών πλου.

9.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα αναρτάται πριν από τις 09:00 της ημέρας που θα τίθεται σε ισχύ στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα αγώνων θα ανακοινώνεται πριν από τις 20:00  της προηγούμενης ημέρας από αυτήν που τίθεται σε ισχύ.

10.ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

10.1    Για  τα   σκάφη, το χρονικό  όριο  τερματισμού τους  είναι 2  φορές  τον  βαθμό ικανότητας τους  (GPH)  επί  τον  αριθμό  των  μιλιών  της  διαδρομής  για  κάθε  σκάφος.

10.2  Η  ημερομηνία  καθώς  και  η  ακριβής  ώρα  λήξεως  του  χρονικού  ορίου  τερματισμού  κάθε  συμμετέχοντος  σκάφους,  αναφέρεται  στην  κατάσταση  συμμετεχόντων  σκαφών.

11.  ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

11.1 Οι μηχανές των συμμετεχόντων σκαφών πρέπει να μη λειτουργούν με το προπαρασκευαστικό σήμα της εκκίνησης

11.2 Κάθε χρήση μηχανής για πρόωση του σκάφους πρέπει να δηλωθεί γραπτώς προς την Επιτροπή Αγώνων, αμέσως μετά τον τερματισμό του σκάφους και αργότερο εντός δύο (2) ωρών από τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους, αναφέροντας τον λόγο.

12.  ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΛΑΣΕΩΝ

Τα συμμετέχοντα σκάφη δεν  υποχρεούνται να φέρουν διακριτικά σήματα κλάσεων.

13.  ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν τηρήθηκαν οι κανονισμοί που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα και στις οδηγίες πλου, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος του σκάφους οφείλει να το δηλώσει γραπτά στην Επιτροπή Αγώνων, το αργότερο δύο (2) ώρες μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους, στην ιστιοδρομία που έγινε η παράβαση κανονισμών και στο ειδικό έντυπο που διαθέτει η Επιτροπή Αγώνων.

14.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

14.1 Ενστάσεις πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Αγώνων μέχρι και δύο (2) ώρες μετά τον τερματισμό του ενισταμένου σκάφους.

14.2 Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Επιτροπή Αγώνων..

14.3 Οι ενδιαφερόμενοι υπεύθυνοι των σκαφών θα ενημερωθούν έγκαιρα από την Επιτροπή Αγώνων, για την ακριβή ώρα και σειρά εκδίκασης των ενστάσεών τους.

14.4 Οι υπεύθυνοι των ενεχόμενων σκαφών οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να ενημερώσουν τους μάρτυρές τους, αν υπάρχουν, ώστε να παραστούν.

14.5Οι ενστάσεις θα εκδικασθούν από την επιτροπή στα γραφεία του ομίλου αμέσως     μετά τον τερματισμό και του τελευταίου σκάφους

14.6 Ορίζετε παράβολο ενστάσεων 30Ε υπέρ του ομίλου το οποίο κατατίθεται με την ένσταση

15 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ

15.1 Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο, όποιας ιστιοδρομίας, εγκαταλείψουν τον αγώνα είναι υποχρεωμένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό την Επιτροπή Αγώνων  Στο 68 κανάλι του V.H F: η με οποίο άλλο πρόσφορο μέσον

16.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ V.H.F. – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

16.1 Κατά τη διάρκεια των εκκινήσεων και των τερματισμών η επικοινωνία με VHF θα γίνεται στο κανάλι    68

Συνιστάται σε όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη να έχουν ακρόαση στο κανάλι .68. κατά τη διάρκεια των εκκινήσεων και του τερματισμού τους.

16.2 Τα κλιμάκια τερματισμού των σκαφών θα έχουν συνεχή ακρόαση στο VHF, κανάλι ..68…

17.   ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ

Κάθε σκάφος που θα τερματίζει, θα επισημαίνεται από το κλιμάκιο τερματισμού της Επιτροπής Αγώνων με συριγμό. Το δε πρώτο με μακρύ συριγμό

18. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

18.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο 2013

Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής ελέγχου καταμετρήσεων και επιθεωρήσεως σκαφών για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, από της .8.00 του Σαββάτου 8/6/2013 και μετά  την λήξη του δεύτερου αγώνα κατά την κρίση της επιτροπής

18.2 Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν στα λιμάνια της Ραφήνας και του Μαρμαριου  την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα

18.3 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε σκάφους απροειδοποίητα.

18.4 Στη διάθεση της Επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης.

18.5 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.

18.6 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.

18.7 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.

19.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

19.1Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραμματεία μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, το αργότερο πριν από την έναρξη της συνάντησης κυβερνητών.

19.2Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία, το  αργότερα μια ώρα πριν την έναρξη κάθε ιστιοδρομίας.

19.3 Για λόγους  ασφάλειας και ευθύνης τόσο του Κυβερνήτη κάθε σκάφους  όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης η ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία .

19.4 Το σύνολο του βάρους του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης μέγιστο βάρος πληρώματος

20.ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

20.1 Μετά το τέλος κάθε ιστιοδρομίας θα εκδίδονται προσωρινά αποτελέσματα

20.2 Τα τελικά αποτελέσματα θα εκδοθούν μετά την εκδίκαση τυχών ενστάσεων

21. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ

21.1 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγόρια C του παραρτήματος 1 του μέρους 2 καν. 20.3.1 του διεθνούς  κανονισμού  ιστιοδρομιών  της ISAF

21.2 Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής

22. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ

22.1 Από την δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, οι Διεθνείς Κανονισμοί προς αποφυγή συγκρούσεων στην θάλασσα, αντικαθιστούν τους κανονισμούς του Μέρους 2 του Διεθνούς Κανονισμού Ιστιοδρομιών της I.S.A.F.

22.2 Στην διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σκάφη οφείλουν να έχουν αναμμένους τους φανούς που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς προς αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, που πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε καμιά περίπτωση να μην καλύπτονται από τα πανιά.

22.3 Τα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν εφεδρικούς φανούς.

23. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του αγώνα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

23.1 Για παράβαση Κανονισμών του Μέρους 2 των RRS (Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών) της I.S.A.F ισχύει το άρθρο 44.3 “Ποινή στην Βαθμολογία”

23.2 Για παράβαση άλλη από εκείνη του Μέρους 2 των RRS ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 7.2, 7.3 των Κανονισμών Αγώνων Ε.Α.Θ/Ε.Ι.Ο.

24 EΥΘΥΝΗ

24.1 Οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 των R.R.S. “Απόφαση για την εκκίνηση ιστιοδρομίας”. Ανήκει στη δικαιοδοσία του Κυβερνήτη κάθε σκάφους και με τη δική του απόλυτα ευθύνη η απόφαση για να εκκινήσει μία ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα.

24.2Οστόσο η Οργανωτική Αρχή όσο και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημιά στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

24.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΚΑΦΩΝ

ΟΛΑ  ΤΑ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  ΣΚΑΦΗ  ΣΤΟΝ  ΑΓΩΝΑ  ΟΦΕΙΛΟΥΝ

ΝΑ  ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ  ΕΓΚΥΡΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ  ΕΝΑΝΤΙ

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

25 ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών κατά κατηγορία

26ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η απονομή επάθλων στουςνικητες θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους συμμετέχοντες

27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η Σύνθεση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος : ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Μέλη :       ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

28.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Σύνθεση της Επιτροπής Αγώνων είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Γραμματεία : ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.

Μέλη :  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

Χάρτες γραμμής εκκινήσεων και τερματισμών