Προκήρυξη Αγώνων Κάρυστος και Παξιμάδα 2013

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ

Οι  Ιστιοπλοϊκοί  Όμιλοι  ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ και ΙΟΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ προκηρύσσουν τους αγώνες<< ΚΑΡΥΣΤΟΣ  ΚΑΙ  ΠΑΞΙΜΑΔΑ 2013>>

Το Σάββατο 7/9/13 και  την Κυριακή 8/9/2013 και ώρα 10πμ

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς,

2.1.1 Οι διεθνείς κανονισμοί ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2012 -2016 (R.R.S.)

2.1.2 Ο ειδικός κανονισμός ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας ISAF Offshore Special Regulation  2012-2013

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

2.1.3 Ο διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα με της τροποποιήσεις του. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τους κανόνες του μέρους 2 των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF από την δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου

2.1.4 Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων.

2.1.5 Οι Οδηγίες Πλου.

2.2.1 Ο διεθνής κανόνας ORC Rating Systems 2013- ORCi & ORC Club

2.2.2 Ο Κανονισμός αγώνων της Ε.Ι.Ο για το 2013

 

3.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

3.1 Ο Αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C του παραρτήματος 1του μέρους ΙΙ   καν.20.3.1 (b) των Διεθνών Κανονισμών ιστιοδρομιών της I.S.A.F. και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.

3.2 Εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος 1 των διεθνών κανονισμών της ISAF θα ισχύει από ώρα 07.00 του Σαββάτου 7/9/13 έως 24.00 της Κυριακής 8/9/13

3.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

 

4.1 Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC i ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων, σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων

4.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 10Ε.

4.3 Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης η ο εντεταλμένος εκπρόσωπος του

 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του IO AIΓΑΙΟΥ το αργότερο  μέχρι την Παρασκευή 6/9/2013 και ώρα 21:00

Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνων μέχρι την έναρξη των αγώνων είναι η ακόλουθη

Γραφεία Ομίλου ΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Αγίου Νικολάου τηλ.φαξ 2299087236

Η Γραμματεία λειτουργεί  από 18:00 έως 21:00

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει  να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του ομίλου

Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης και από το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής ,καθώς και αντίγραφο του ασφαλιστηρίου

5.2 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων άρθρων.

 

6. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με τη συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη συνάντηση κυβερνητών.

 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

Για τα καταμετρημένα κατά ORCi.θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring –Constructed curse η Ocean curse και για τα ORC Club σκάφη θα εφαρμοσθεί το Performance Line Scoring

 

8.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους  εκπρόσωπους των συμμετεχόντων σκαφών στη συνάντηση κυβερνητών.

 

9.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

9.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμού αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο

Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής ελέγχου καταμετρήσεων  και επιθεωρήσεως σκαφών για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, από ώρα   08:00 έως 09:30 στις 7/9/2013 καθώς και κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών στην Κάρυστο και μετά τον τερματισμό στην Ραφήνα

9.2 Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν στα λιμάνια του ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  της ΚΑΡΥΣΤΟΥ και της ΡΑΦΗΝΑΣ

9.3 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε σκάφους απροειδοποίητα.

9.4 Στη διάθεση της Επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης.

9.5 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.

9.6 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.

9.7 Ο υπεύθυνος κάθε σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.

 

10.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

10.1 Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραμματεία μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, το αργότερο πριν από την έναρξη της συνάντησης κυβερνητών.

10.2 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα

Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

Το σύνολο του βάρους του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος ORCi-ORC Club κατά τη διάρκεια των ιστιοδρομιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης μέγιστο βάρος πληρώματος.

 

11.ΕΥΘΥΝΗ

11.1 Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 των R.R.S. “Απόφαση για την εκκίνηση ιστιοδρομίας”. Ανήκει στη δικαιοδοσία του κυβερνήτη κάθε σκάφους και με τη δική του απόλυτα ευθύνη η απόφαση για να εκκινήσει μία ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα.

11.2 Τόσο η Οργανωτική Αρχή όσο και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημιά στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

 

12.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει στις 4/9/2013 και ώρα 20:00 στα γραφεία του ΙΟΑΙΓΑΙΟΥ Αγίου Νικόλαου Πόρτο Ράφτη

 

13.ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα  ανάλογα με τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων σκαφών κατά κατηγόρια όπως προβλέπονται  στις οδηγίες πλου.

 

14.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα  στους συμμετέχοντες.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

15.1 Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής :6/9/2013 ώρα 21.00

15.2Συγκέντρωση Κυβερνητών.6/9/2013 ΩΡΑ 20.30

15.3 Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών : 7/9/2013 ώρα

08.00 πμ  έως 09.30 πμ και 8/9/12 Λιμάνια ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ και ΚΑΡΥΣΤΟΥ

15.4   Εκκίνηση Αγώνα<< ΚΑΡΥΣΤΟΣ 2013>> Λιμάνι ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Σάββατο 7/9/2013 Διαδρομή ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ ώρα εκκίνησης 10πμ Απόσταση 22 νμ

15.5   Εκκίνηση Αγώνα <<ΠΑΞΙΜΑΔΑ 2013>> Λιμάνι  ΚΑΡΥΣΤΟΥ  Κυριακή 8/9/2013

Διαδρομή ΚΑΡΥΣΤΟΣ -ΡΑΦΗΝΑ

Απόσταση 22 νμ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πατήστε πάνω στις εικόνες για μεγέθυνση